Σεμινάρια

icon picker
ΕΣΥΠΠ

Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

ΕΣΥΠΠ BANNER.gif

info

Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης

⚖️ Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Νομοθεσία και Κανονισμοί)
⚠️ Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων.
🔎 Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας.
📚 Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας.
🏢 Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας.
🔥 Πυρασφάλεια.
🚨 Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Σήμανση.
👷 Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
☣️ Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες.
⚠️ Φυσικοί παράγοντες.
🖥️ Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης.
💭 Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.
🦿 Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας.
⚡ Ηλεκτρικοί κίνδυνοι.
🏗️ Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος.
👫 Διακίνηση προσώπων και οχημάτων.
⛑️ Μέσα ατομικής προστασίας.
🕵️Εκτίμηση των κινδύνων - Περιπτωσιακή μελέτη.

Στόχος και ανάγκη σεμιναρίου

Ανάγκη του προγράμματος είναι η κατάρτιση των μελών της ΕΣΥΠΠ της εταιρείας ώστε να αναλάβουν την διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας της εταιρείας, υπό την καθοδήγηση του Λειτουργού Ασφάλειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

Εργοδότες / Διευθυντές, Αντιπροσώπους Ασφάλειας και Υγείας / Μέλη της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης, Λειτουργούς Ασφάλειας, οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει τις γνώσεις του στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Γνώσεις

Aπόκτηση γνώσης των Νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν το πλαίσιο Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο.
Aπόκτηση γνώσεων που αφορούν την ανανγνώριση κινδύνων στον εργασιακό χώρο και γνώση της μεθοδολογίας εκπόνησης Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων.
Aπόκτηση γνώσεων για την σωστή ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας.

Δεξιότητες

Αξιολογούν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.
Εκπονούν Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων.
Σχεδιάζουν μέτρα για την μείωση των κινδύνων.
Σχεδιάζουν Συστήματα Ασφάλειας και Υγείας.

Στάσεις

Διαχειρίζονται τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην καθημερινή τους εργασία.

Αρ. καταρτιζόμενων

Μέγιστο 12

Διάρκεια

35 ώρες
info

Περιγραφή προγράμματος κατάρτισης

Εισαγωγή

Για τις ανάγκες επάνδρωσης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, σχεδιάστηκε πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται στο «Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εκπαίδευση Εργοδοτούμενων, Αυτοεργοδοτούμενων, Μελών της ΕΣΥΠΠ, Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Μελών Επιτροπών Ασφάλειας)» Διάταγμα ΚΔΠ 238/2021, Παράρτημα Ι.

Εκπαιδευτές

1613294275051.jpg
Πέτρος Δίας
BSc
MSc
ΕΞΥΠΠ
ΕΕΚ 5ου Επιπέδου
1614367428502.jpg
Ραφαέλλα Ρουσσουνίδου
BSc
MSc
ΕΞΥΠΠ

Στόχος και ανάγκη σεμιναρίου

Ανάγκη του προγράμματος είναι η κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας για την ανάληψη ρόλων προέδρων των Επιτροπών Ασφάλειας της εταιρείας.
Ο στόχος του προγράμματος είναι:
Η απόκτηση γνώσεων για το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται.
Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις διάφορες πηγές και κατηγορίες κινδύνων που δύναται να συναντήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους καθώς και την αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διενεργούνται σε όλους του χώρους της εταιρείας Παγκύπρια..
Η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τους κινδύνους που αφορούν
Πυρασφάλεια
Ηλεκτρισμό
Χημικούς και βιολογικούς παράγονες
Φυσικούς παράγοντες
Εργονομικούς παράγοντες και κινδύνους που προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα
Οθόνες οπτικές απεικόνισης
Μηχανικά μέσα
Κατασκευαστικές εργασίες
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή εφαρμογή τεχνικών μείωσης ή εξάλειψης των κινδύνων.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό Σχεδίων Δράσεις και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι όπως οι καταρτιζόμενοι να:
Μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους.
Εκπονούν με μεθοδικότητα και γνώση, εκτιμήσεις επικινδυνότητας.
Μπορούν να σχεδιάζουν μέτρα μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων.

Περίληψη του προγράμματος

Νομοθετικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις Ασφάλειας και Υγείας.
Σχεδιασμός σχεδίων δράσης.
Αναγνώριση κινδύνων.
Εκπόνηση εκτίμησης επικινδυνότητας.

Μέθοδος και τεχνικές κατάρτισης

Θα χρησιμοποιηθεί η κατά πρόσωπο εκπαίδευση που θα φέρει τον καταρτιζόμενο σε άμεση επαφή με τον εκπαιδευτή ενώ θα δημιουργήσει επίσης μια σχέση εμπιστοσύνης με τους άλλους καταρτιζόμενους.
Για την κατάρτιση θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές:
Διάλεξης
Ερωτήσεων – απαντήσεων
Ασκήσεων
Πρακτικής άσκησης

Μέσα και υλικά κατάρτισης

Τα μέσα και υλικά κατάρτισης σχεδιάστηκαν ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του προγράμματος και συγκεκριμένα:
Προβολή μέσω Η/Υ.
Μαυροπίνακας.
Διαδίκτυο.

Μέθοδος αξιολόγησης

Οι καταρτιζόμενοι θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος (διαμορφωτική αξιολόγηση), με σκοπό την επιβεβαίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην εταιρεία με το πέρας του προγράμματος.
property-time

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.